Wszystko co powininen wiedzieć
nowy przedsiębiorca

 • dowiedz się jak założyć własną firmę - krok po kroku
 • poznaj porady dla świeżych przedsiębiorców
 • zadaj pytanie ekspertowi

Zgłoszenie do ZUS

Zakładając działalność gospodarczą podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS-ie. Obecnie przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić się do ubezpieczenia rentowego, emerytalnego oraz wypadkowego. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest uzależnione od naszej woli i jest dobrowolne.
W lipcu 2011 roku zostało uruchomione tzw. jedno okienko, które służy do założenia nowej firmy w jednym miejscu: urzędzie gminy. Składając wniosek CEIDG-1o zarejestrowanie naszej firmy wskazujemy oddział ZUS pod który podlegamy oraz datę powstania obowiązkowego ubezpieczenia. Następnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przesyła dane do ZUS o zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej. Jako że CEIDG przesyła tylko informacje o nowo powstałej działalności gospodarczej, to od zarejestrowania firmy musimy w ciągu 7 dni dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy, jako osoby ubezpieczonej.

Zgłoszenie właściela do ZUS

Zgłoszenia osoby ubezpieczonej (właściciel firmy) musimy dopełnić w ciągu 7 dni w terenowym oddziale ZUS. Rejestrację dokonujemy na formularzu ZUS ZUA. Druk powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • Adres zamieszkania,
 • Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej( od kiedy podlegamy ubezpieczeniu ),
 • Kod ubezpieczenia,
 • Obowiązkowe ubezpieczenia,
 • Dobrowolne ubezpieczenia( wg. uznania),
 • Oddział NFZ,
 • Numer PESEL,
 • Numer NIP,
 • Numer dowodu osobistego,
 • Datę wypełnienia formularza.

Druk możemy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pomocą podpisu elektronicznego.

Kod ubezpieczenia

Do każdego rodzaju ubezpieczenia przypisany jest kod ( tzw. tytuł ubezpieczenia), który musimy wpisać na formularzu ZUS ZUA.

 • Kod 05 70 00 – osoba prowadząca działalność gospodarczą z preferencyjną 24 miesięczną obniżoną wysokością składek.
 • Kod 05 10 00 – osoba prowadząca działalność gospodarcza bez preferencyjnej składki.
 • Kod 00 01 10 – pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym.

Wysokość składki ZUS

Przez pierwsze 24 miesiące nowy przedsiębiorca może opłacać niższą, preferencyjną składkę ZUS. Podstawą ustalania składki jest wysokość 30% minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Wysokość składek nie jest uzależniona od przychodów jakie osiąga przedsiębiorca, zawsze pozostaje taka sama.
Składki preferencyjne obowiązujące w 2014 r.

 • ZUS razem z chorobowy: 160,78 zł
 • ZUS bez chorobowego: 148,43 zł
 • Składka zdrowotna: 270,40 zł

Składka zdrowotna jest stała dla wszystkich przedsiębiorców, nie obowiązuje preferencyjna zniżka.
Nowa firma podlega obowiązkowo pod ubezpieczenia:

 • Rentowe – jest ubezpieczeniem na wypadek trwałej bądź nietrwałej zdolności do pracy,
 • Emerytalne – ubezpieczenie mające na celu wypłatę przyszłej emerytury,
 • Wypadkowe – na okoliczności wypadku przy pracy,
 • Zdrowotna – Składka zdrowotna dotyczy każdego przedsiębiorcy, z każdego tytułu prowadzonej działalności. Jest podstawą do wizyty u lekarza.

Chorobowe ( dobrowolne )

W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe. Przedsiębiorąca nie ma obowiązku zgłaszania się do tego ubezpieczenia oraz opłacania składki chorobowej. Ubezpieczenie to jest przydatne w momencie choroby właściciela, przedstawiając zwolnienie lekarskie w ZUS-ie otrzymujemy zasiłek chorobowy oraz opłacamy adekwatnie mniejsza składkę ZUS za miesiąc w którym nie byliśmy niezdolni do pracy. Warunkiem do wypłacenia świadczenie przez ZUS jest terminowe opłacanie składek przez 90 dni.

Terminy opłacania składek

Składki należy opłacać do 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, np. składkę za styczeń trzeba uiścić na odpowiednie konto ZUS do 10 lutego. Do 10 każdego miesiąca należy również składać deklarację ZUS DRA. Oba terminy mogą ulec przedłużeniu do 15 każdego miesiąca w przypadku zatrudniana pracowników przez przedsiębiorcę.

Deklaracja ZUS DRA

Osoba prowadząca działalność gospodarcza jest zobowiązania do składania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W deklaracji wykazujemy składki jakie opłaciliśmy za poprzedni miesiąc.

Umowa o pracę właściciela firmy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniona u innego pracodawcy na umowę o pracę przynajmniej na płacę minimalną, jest zwolniona z obowiązku opłacania składek ZUS. W tej sytuacji przedsiębiorca opłaca tylko składkę zdrowotną, po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia na druku ZZA.

ZUS pracowników

Jeżeli od początku naszej działalności zatrudniamy pracowników, podlegają musimy ich zgłosić do ZUS. Zgłoszenia dokonujemy również na druku ZUS ZUA, jedyną różnicą jest kod ubezpieczenia oraz obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.